Declaratie privind confidentialitate a datelor fiurnizate privind Structura Economiei Sociale

Anexa 2

Declaratie privind confidentialitate a datelor fiurnizate privind Structura Economiei Sociale ………………………………..

Subsemnatul ______________________ (nume / prenume), domiciliat in localitatea _________________________, str. ______________________, nr _____, ap. _______, posesor al CI seria ____ nr. __________, eliberat de ____________, la dat de ____________ avand CNP – ul ____________________________, cunoscand prevederile art. 326 Cod Penal cu privire la declaratiile nesincere , prin prezenta declar pe proprie raspundere ca mă angajez să păstrez deplină confidenţialitate asupra informaţiilor pe care le voi primi, să nu le utilizez decât pentru elaborarea documentaţiilor realizate pentru beneficiarul de proiect de la care am primit informaţiile şi să nu divulg aceste informaţii şi nici documentaţiile elaborate unei terţe părţi.

Nume / prenume _____________
Semnatura __________________