Declaraţie privind cazierul fiscal

Anexa 4. Persoane juridice

Declaratie privind cazierul fiscal

Subsemnatul(a) _________________________________reprezentant împuternicit al (denumirea, numele operatorului economic)___________________________________, cu sediul social în______________________________________, înregistrat în Registrul Comerţului__________________________ , cod unic de înregistrare _________________________
cunoscand prevederile art. 326 Cod Penal cu privire la declaratiile nesincere , prin prezenta declar pe proprie raspundere ca nu am fapte inscrise in cazierul fiscal si de asemenea ca nu am savarsit fapte de natura a fi inscrise in cazierul fiscal .
Totodata , imi asum intreaga responsabilitate in cazul in care eventualele fapte inscrise in cazierul meu fiscal vor constitui un impediment in selectia mea ca si membru fondator al structurii de economie sociala pentru care am candidat .

Nume/ prenume
Semnatura