Anexa 5 Persoane juridice Declaratie privind conflictul de interese

Anexa 5 Persoane juridice

Declaratie privind conflictul de interese

Subsemnatul(a) _________________________________reprezentant împuternicit al (denumirea, numele operatorului economic)___________________________________, cu sediul social în______________________________________, înregistrat în Registrul Comerţului__________________________ , cod unic de înregistrare _________________________ cunoscand prevederile art. 326 Cod Penal cu privire la declaratiile nesincere , prin prezenta declar pe proprie raspundere ca nu ma gasesc intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese in cazul in care voi fi selectat ca si membru fondator al structurii economiei sociale pentru care am candidat .

Nume/ prenume:________________
Semnatura: ___________________