Anexa 5 Persoane fizice. Declaraţie privind conflictul de interese

Anexa 5 Persoane fizice

Declaratie privind conflictul de interese

Subsemnatul ______________________ (nume / prenume), domiciliat in localitatea _________________________, str. ______________________, nr _____, ap. _______, posesor al CI seria ____ nr. __________, eliberat de ____________, la data de ____________ avand CNP – ul ____________________________,cunoscand prevederile art. 326 Cod Penal cu privire la declaratiile nesincere , prin prezenta declar pe proprie raspundere ca nu ma gasesc intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese in cazul in care voi fi selectat ca si membru fondator al structurii economiei sociale pentru care am candidat .

Nume/ prenume:________________
Semnatura: ___________________