Anexa 4. Persoane fizice. Declaratie privind cazierul fiscal

Anexa 4. Persoane fizice

Declaratie privind cazierul fiscal

Subsemnatul ______________________ (nume / prenume), domiciliat in localitatea _________________________, str. ______________________, nr _____, ap. _______, posesor al CI seria ____ nr. __________, eliberat de ____________, la data de ____________ avand CNP – ul ____________________________,cunoscand prevederile art. 326 Cod Penal cu privire la declaratiile nesincere , prin prezenta declar pe proprie raspundere ca nu am fapte inscrise in cazierul fiscal si de asemenea ca nu am savarsit fapte de natura a fi inscrise in cazierul fiscal .
Totodata , imi asum intreaga responsabilitate in cazul in care eventualele fapte inscrise in cazierul meu fiscal vor constitui un impediment in selectia mea ca si membru fondator al structurii de economie sociala pentru care am candidat .

Nume/ prenume
Semnatura